รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. ตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจตำรวจยะลา 91 เน้นย้ำให้ปฏิบัติงานตามนโยบาย ผอ.รมน.ภาค 4

174

          วันนี้ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมหน่วยเฉพาะกิจตำรวจยะลา 91 อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลตรี อุทิศ  อนันตนานนท์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจตำรวจยะลา 91 เพื่อรับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงาน 5 งานสำคัญเร่งด่วนตามนโยบาย ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 และงานตามนโยบายผู้บังคับบัญชา พร้อมร่วมหารือ ข้อขัดข้อง และปัญหาต่างๆ และร่วมกันเสนอแนะแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อความสะดวกในการประสานการทำงานร่วมกันให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี พลตรี ธนัช  ฉิมพาลี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา, พันตำรวจเอก สกนธ์  อนนท์รัตน์ รองผู้บังคับกองกำลังตำตรวจยะลา และผู้แทนจากศูนย์ปฏิบัตการอำเภอเมืองยะลา ตลอดจนผู้บังคับหน่วยในพื้นที่ ทั้งทหารและตำตรวจ ร่วมประชุมในครั้งนี้

          พลตรี อุทิศ  อนันตนานนท์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้กล่าว ขอบคุณทุกหน่วยที่ได้ร่วมปฏิบัติงานในการดูแลพื้นที่และประชาชนในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาซึ่งลุล่วงไปด้วยดี ทั้งนี้การปฏิบัติงานต้องไม่ประมาท เจ้าหน้าที่ ทั้งทหาร ตำรวจ ทุกฝ่ายต้องมีความพร้อมและตื่นตัวปรับแผนการทำงานให้ทันต่อสถานการณ์ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจด่านตรวจ ต้องตื่นตัวและพร้อมอยู่เสมอในการปฏิบัติหน้างาน นอกเหนือจากงานด้านรักษาควาปลอดภัย ต้องเข้าร่วมกิจกรรมด้านอื่นๆ ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ตามชุมชนหมู่บ้าน รวมถึงในโรงเรียน คอยช่วยเหลือสนับสนุนอำนวยความสะดวกในทุกกิจกรรมของประชาชนในทุกเทศกาลของทุกศาสนา ซึ่งมี กรอบการทำงานที่สำคัญ ทั้ง 5 งาน ตามนโยบายของ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ขอบคุณ ที่ได้ปฏิบัติงานมาด้วยดีตลอดขอให้ทุกฝ่ายได้ปรับแผนการปฎิบัติงานเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนและเพื่อให้กำลังพลเจ้าหน้าที่ปลอดภัยเช่นเดียวกัน

          ในโอกาสนี้ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้มอบ เครื่องบริโภค ให้กับหน่วยเฉพาะกิจตำรวจยะลา 91 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์   กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า