รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. ติดตามการปฏิบัติงาน ชคต. จ.สงขลา สร้างความเข้าใจสร้างความตระหนักรู้ เดินหน้าขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

167

          วันที่ (24 พฤษภาคม 2565 ) เวลา 13.30 น.  ณ  ห้องประชุม หน่วยเฉพาะกิจสงขลา ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา พลตรี ปราโมทย์  พรหมอินทร์ รองแม่ทัพน้อยที่ 4 /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เพื่อติดตามการปฏิบัติงานเสริมสร้างเข้าใจและการสร้างความตระหนักรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ และการขับเคลื่อนหน่วยชุดคุ้มครองตำบล และสนับสนุนแผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2565 เพื่อสร้างความเข้าใจถึงการดำเนินงานและการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 4 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา โดยมี พันเอก นิติ  ติณสูลานนท์ รองเลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, พันเอก ปัญญาพล  สุรทิณฑ์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา ผู้แทนจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลา รวมถึงผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ และส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมในครั้งนี้

          ในโอกาสนี้คณะได้ร่วมรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของหน่วยด้านการสร้างความตระหนักรู้ การประชาสัมพันธ์และการขับเคลื่อน ชคต. ในด้านงานประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ตามภารกิจงานข้อสั่งการของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าในทุกมิติ ที่ผ่านมาหน่วยในพื้นที่ได้ขับเคลื่อนงานตามภารกิจ โดยเฉพาะภารกิจการให้ความช่วยเหลือดูแลอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในโอกาสต่างๆ ตลอดจนงานด้านการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้มีความปลอดภัย ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน รวมถึงขับเคลื่อนการสร้างความเข้มแข็งของเจ้าหน้าที่ ชคต. ให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติหน้าที่ และพร้อมทเผชิญเหตุในรูปแบบต่างๆ

          พลตรี ปราโมทย์  พรหมอินทร์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า การมาตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ เป็นการติดตามสร้างความตระหนักรู้การประชาสัมพันธ์ การขับเคลื่อนหน่วย ชคต. และสนับสนุนแผนเสริมสร้างสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้ในห้วงที่ผ่านมา และฟังรายงานการบรรยายสรุปของแต่ละหน่วยในพื้นที่ในภาพรวมผลปฏิบัติงานด้านต่างๆลุล่วงสำเร็จไปด้วยดี ขอชื่นชมทุกหน่วยที่ได้ร่วมประสานการปฏิบัติหนุนเสริมการทำงานพร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยปฏิบัติภารกิจตามศักยภาพที่มีในแต่ละหน่วย ปฏิบัติงานตามกรอบและแนวทางที่กำหนด โดยเฉพาะชุดคุ้มครองตำบล ต้องผ่านการประเมินทุกหน่วย เพื่อเตรียมพร้อมการถ่ายโอนการดูแลพื้นที่ในอนาคต พร้อมกันนี้ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยติดตามข้อมูล และรู้เท่าทันข่าวสารอย่างรอบคอบ เพราะปัจจุบันผู้ก่อเหตุรุนแรงได้มีการเคลื่อนไหวในหลายรูปแบบ, การควบคุมพื้นที่และบังคับใช้กฎหมายต่อเหตุเฉพาะหน้า ตลอดจน เน้นย้ำกำลังพลปฏิบัติด้วยความไม่ประมาท กำลังพลต้องมีความพร้อมและตื่นตัว และปรับแผนการทำงานให้ทันต่อสถานการณ์ โดยเฉพาะเสริมสร้างความเข้าใจกับประชาชนถือเป็นสิ่งสำคัญ และการปฏิบัติงานในฐานะเจ้าหน้าที่ต้องไม่เลือกปฏิบัติ เน้นปฏิบัติด้วยความเท่าเทียมกัน ทุกฝ่ายต้องร่วมเสริมเติมเต็มการทำงานระหว่างกันเพื่อให้การปฏิบัติสำเร็จ พื้นที่ปลอดเหตุประชาชนปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ศูนย์ประชาสัมพันธ์  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า