“Unit School” ทบทวนความรู้ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานของกำลังพล

26

          เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา09.00 น. ณ กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส พันโท กฤษกร คงสมโอษฐ์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทบทวนกำลังพลภายในหน่วย โดยได้ดำเนินการฝึกศึกษาในรูปแบบ Unit School ให้กับกำลังพลภายในหน่วย เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ ความสามารถ และเพิ่มทักษะ ตลอดจนให้กำลังพลนำความรู้ไปใช้ประกอบการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และเต็มขีดความสามารถ และเพื่อให้เป็นไปตามโยบายบรรลุวัตถุประสงค์ของผู้บังคับบัญชา โดยได้ทำการฝึกศึกษา

          สำหรับการจัดการฝึกทบทวนกำลังพลภายในหน่วย (Unit School) ในครั้งนี้ มีการจัดให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทางยุทธวิธี,การติดต่อสื่อสาร,เทคนิคการลาดตระเวนและการปฏิบัติฉับพลัน,ปลูกฝังอุดมการณ์ทางทหาร,การปฏิบัติการด้านการข่าว,วิชาการวัตถุระเบิดแสวงเครื่อง,การอบรมระเบียบนำหน่วย และการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อาวุธประจำกาย,การเข้าเคลียร์อาคารสิ่งปลูกสร้าง (C.Q.B, C.Q.C.) เป็นต้น ทั้งนี้การฝึกทบทวนดังกล่าวได้จัดขึ้น ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid19 อย่างเคร่งครัด

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า