สยศ.กอ.รมน.ภาค 4 สน.ประชุมขับเคลื่อนคณะทำงานเพื่อสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อน และบูรณาการด้านการพัฒนาระดับจังหวัดในพื้นที่ชายแดนใต้

848

          วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่ค่ายกัลยาณิวัฒนา ณ ห้องประชุมหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พลตรีเฉลิมพล จินารัตน์ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนายุทธศาสตร์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนคณะทำงานประสานงานเพื่อสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนและบูรณาการด้านการพัฒนาในระดับจังหวัดของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ประจำปี 2565 ผ่านกลไกสภาสันติสุขตำบล (สภาประชาธิปไตยตำบล) ตามแบบฟอร์มติดตามให้คำแนะนำในการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนา ไตรมาส 2  พร้อมด้วย พันเอก ชาติชาย  เกื้อกิจ รองผู้อำนวยการส่วนพัฒนายุทธศาสตร์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และคณะ โดยมีคณะทำงาน จากส่วนราชการระดับจังหวัด, ผู้แทนจาก ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ , ทหาร, ตำรวจ และฝ่ายปกครอง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

          สำหรับการประชุมในครั้งนี้ในการขับเคลื่อนคณะทำงานประสานงานเพื่อสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนและบูรณาการด้านการพัฒนาในระดับจังหวัดของกองอำนวยรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงการบูรณาการงานในระดับพื้นที่ทั้งด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนา เพื่อให้ตรงตามความต้องการของพี่น้องประชาชนและประชาชนได้รับประโยชน์มากที่สุด อีกทั้งเพื่อสะท้อนปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งความยากจน ความเดือดร้อน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่

          จากนั้นเวลา 13.30 น. พลตรีเฉลิมพล จินารัตน์ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนายุทธศาสตร์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และคณะ เดินทางต่อไปยังหน่วยเฉพาะกิจยะลา เพื่อติดตามการประชุมการขับเคลื่อนคณะทำงานประสานงานเพื่อสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนและบูรณาการด้านการพัฒนาในระดับจังหวัดของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ประจำปี 2565 ผ่านกลไกสภาสันติสุขตำบล (สภาประชาธิปไตยตำบล) ตามแบบฟอร์มติดตามให้คำแนะนำในการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนา ไตรมาส 2 โดยมีคณะทำงาน จากส่วนราชการระดับจังหวัด, ผู้แทนจาก ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  ทหาร, ตำรวจ และฝ่ายปกครอง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า