เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ก่อนเดินทางยังวัดช้างให้ จังหวัดปัตตานี สร้างความมั่นใจแก่ประชาชน นักท่องเที่ยวถึงความปลอดภัยในพื้นที่

51

          วันนี้ 12 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น. ณ จุดบริการประชาชน หน้าศูนย์แสดงสินค้าโอท๊อป อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 4 เดินทางตรวจเยี่ยมด่านตรวจร่วม และจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 ของศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ เทศบาลตำบลบ่อทอง และศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 46 โดยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน มอบแนวทางการปฏิบัติงานการบริการพี่น้องประชาชน พร้อมเน้นย้ำในการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ สร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชน กำชับให้กำลังพลปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 อย่างเคร่งครัด เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพี่น้องประชาชน  ก่อนมอบเครื่องดื่ม อาหารว่าง ให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติงานในห้วงเทศกาลสงกรานต์ต่อไป

          จากนั้นแม่ทัพภาคที่ 4 เดินทางยัง วัดช้างให้ ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี พบปะ พูดคุยสร้างขวัญกำลังใจ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในพื้นที่ เนื่องจากในทุกปีจะมีพี่น้องไทยพุทธ และนักท่องเที่ยวเดินทางมาทำบุญ สรงน้ำพระ ขอพรในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังได้เชิญชวน แนะนำให้ชาวควรโนรีเป็นเจ้าบ้านที่ดี ทั้งการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง และรักษามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 อย่างเคร่งครัด มีน้ำจิตน้ำใจที่ดี ช่วยกันสอดส่องดูแลพื้นที่ และถือโอกาสนี้ได้สรงน้ำพระ เพื่อความเป็นสิริมงคล และส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงาม เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 อีกด้วย

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า