แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วย ผู้แทนกองทัพสหรัฐอเมริกา ร่วมส่งมอบอาคาร โครงการช่วยเหลือประชาชน (HCA) ด้านการก่อสร้าง (ENCAP) ในพื้นที่การฝึกร่วม/ผสมคอบร้าโกลด์ 22 ให้กับโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย จังหวัดกระบี่

241

          วันนี้ 3 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น.  ที่ โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย ตำบลพรุดินนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วยผู้แทนกองทัพสหรัฐอเมริกา ร่วมเป็นประธานในพิธีส่งมอบอาคาร โครงการช่วยเหลือประชาชน (HCA) ด้านการก่อสร้าง (ENCAP) ในพื้นที่การฝึกร่วม/ผสมคอบร้าโกลด์ 22 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางศึกษาของเด็กไทยในพื้นที่ พร้อมกันนี้ได้มอบจักรยาน ตามโครงการจักรยานเพื่อน้อง Army Bike สานฝันปันสุข เพื่อน้องได้มีจักรยานไปโรงเรียน ก่อนส่งมอบอาคารฯ เดินเยี่ยมชมอาคารโดยรอบ ตลอดจนเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยตามลำดับ โดยมี นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่, พลตรีวรเดช เดชรักษา ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5, นายอำเภอคลองท่อม, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่, ผู้อำนวยการโรงเรียน, คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย และกำลังพลเข้าร่วมในพิธี ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 อย่างเคร่งครัด

          การฝึกร่วมผสมคอบร้าโกลด์ 22 เป็นการฝึกทางทหารระหว่างกองทัพไทย และกองทัพสหรัฐอเมริกาเป็นการดำเนินความร่วมมือทางทหารในสภาวะปกติ ระหว่างมิตรประเทศและพันธมิตรในเขตพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังสหรัฐฯภาคพื้นแปซิฟิก สำหรับอาคารตามโครงการช่วยเหลือประชาชน (HCA) ด้านการก่อสร้างิ(ENCAP)นี้ เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกซ้อมทางทหาร เพื่อความสัมพันธ์อันดีที่เกิดขึ้นระหว่างทหารที่มาร่วมฝึกคอบร้าโกลด์  ตลอดจนเป็นกิจกรรมซึ่งเป็นสื่อกลางความสามัคคี ของทหารบกไทย ทหารบกสหรัฐ ส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันสร้างขึ้น เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน โดยครั้งนี้ได้มุ่งไปที่สถานศึกษาอันเป็นรากฐานในการพัฒนาคุณภาพของเยาวชน น้องๆนักเรียนของโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย อันจะเติบโตเป็นกำลังหลักของชาติต่อไป และสิ่งที่แสดงถึงสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในภายภาคหน้า

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า