ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดหาวัสดุสาหรับการสร้างและปรับปรุงฐานปฏิบัติการ ของ ฉก.ทพ.46 ประจาปีงบประมาณ 2565 (1,201,695.00 บาท)

282
ราคากลางซื้อวัสดุปรับปรุงฐาน ฉก.ทพ.46