ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดหาเครื่องนอน ของ สบค.กอ.รมน.ภาค 4 สน. (973,440.00)

670

630817-007

สบป.กอ.รมน.ภาค 4 สน.