เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

74
ประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 504,240