กอ.รมน.ภาค 4 สน. ร่วมกับ กรมป่าไม้ ประชุมแนวทางป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมกำหนดมาตรการทำงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

394

          วันนี้ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเป็นประธานการประชุมแนวทางการป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยนายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้, พลตรีอนุสรณ์ โออุไร เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, คณะผู้บังคับบัญชา และส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

          สำหรับการประชุมแนวทางการป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งนี้ เพื่อให้ส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมร่วมกันเสนอแนวคิด แนวทางการปฏิบัติ และการแก้ไขปัญหาที่ตรวจพบจากการปฏิบัติงานของทุกหน่วยที่ผ่านมา ทั้งปัญหาการลักลอบการตัดไม้ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และการบุกลุกที่ดินในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนเพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานกองอำนวยการรักษาความมุั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าในการช่วยกันทำให้ทรัพยากรธรรมชาติ และป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความสมบูรณ์ และคงอยู่ตลอดไป

          นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า ” จากข้อห่วงใยของรัฐบาลในการบุกรุกการตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้กรมป่าไม้ ร่วมกับกองทัพภาคที่ 4 กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาการลักลอบการตัดไม้ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จึงได้ลงพื้นที่มาในวันนี้ สำหรับวันนี้ได้หารือพร้อมกำหนดมาตรการร่วมกับกองทัพภาคที่ 4 ในการดำเนินการการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าโดยใช้ช่องว่างของกฎหมายในรูปแบบต่างๆมีมาตรการเร่งด่วน ในการดำเนินการการเข้าตรวจสอบว่าไม้นั้นมาจากที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์หรือไม่ มีการออกเอกสารสิทธิ์โดยชอบทางกฎหมายหรือไม่ รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และตรวจสอบปลายทาง ทั้งโรงเลื่อยไม้ โรงแปรรูปไม้ ไม่ให้มีการนำมาแปรรูป หรือไม้ท่อนที่ผิดกฎหมายเข้ามายังโรงงาน”

          ด้าน พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า ” ในห้วงที่ผ่านมา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าได้บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหน่วยทหารในพื้นที่ในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการติดตามดำเนินคดีผู้ที่กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมาย ตลอดจนการปฏิบัติงานเชิงรุกในการฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรป่าไม้ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาส พบว่ายังคงมีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิด กองทัพภาคที่ 4 โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ซึ่งให้การสนับสนุน ทางกรมป่าไม้ในเรื่องการดูแลทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่  ในขณะนี้ได้มีการเตรียมพร้อมการปฏิบัติการเชิงรุกจะดำเนินการร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องความซับซ้อนของหน่วยงานหลายๆหน่วย ในวันนี้ได้มีการพูดคุยให้จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมา เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน อาทิ จาก  DSI , กรมอุทยาน, กรมป่าไม้, มีทางที่ดิน จะมีการร่วมกันตรวจสอบประเด็นปัญหาเอกสารสิทธิ์ ซึ่งเป็นช่องว่างที่สำคัญในเรื่องการแอบอ้างการตัดไม้มาจากพื้นที่ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ ซึ่งหากมีการประสานการทำงานร่วมกันจากหลายส่วนก็จะสามารถนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพต่อไป ทั้งนี้หากมีอำนาจใดที่ทางแม่ทัพภาคที่ 4 หรือ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าสามารถที่จะ สนับสนุนทำให้เกิดการปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพก็พร้อมที่จะดำเนินการสนับสนุนอย่างเต็มที่”

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า