น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค. 2564

545

          วันนี้ (3 ธันวาคม 2564) เวลา 07.30 น. ที่ สโมสรวีรไทย ค่ายวชิราวุธ  ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เดินทางเป็นประธานกิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2564 โดยมีพิธีตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ต่อจากนั้นมีพิธีถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดี กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 9 แห่งพระบรมราชวงศ์จักรี โดยมีคณะผู้บังคับบัญชาของกองทัพภาคที่ 4 และสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 4 ตลอดจนกำลังพลร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค 19 อย่างเคร่งครัด

          จากนั้นเวลา 10.00 น. ที่ ลานรอบบ่อกักเก็บน้ำ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 4 พร้อมด้วยข้าราชการทุกภาคส่วน, จิตอาสา 904 และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปล่อยพันธุ์ปลาลงยังบ่อกักเก็บน้ำ ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ตามพระบรมราโชบาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล ภายใต้กิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต”ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทาน เพื่อดำเนินกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมพัฒนาชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนเพื่อความความสมัครสมานสามัคคีของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า