ตรวจเยี่ยมและติดตามภารกิจรักษาความมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่ ของฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่ 1008 เน้นย้ำการสกัดกั้นตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย

653

          เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 (ที่ผ่านมา) ที่ฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่ 1008 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 10  ตำบลมูโน๊ะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส พร้อมด้วย พันเอก ก่อเกียรติ เข็มแดง รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส และคณะ เดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงาน ที่ฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่ 1008 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 10 พร้อมทั้งมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ ในภารกิจสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย โดยผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ได้เน้นย้ำการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่ (ชป.พิทักษ์พื้นที่) ต้องไม่ประมาท ลาดตระเวนเส้นทางให้เกิดความปลอดภัย คอยช่วยดูแลพื้นที่ สร้างความมั่นคงปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชน พร้อมทั้งการเฝ้าตรวจให้เป็นไปตามสั่งการของ พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4  อีกทั้ง สั่งการให้หน่วยทหารเพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวน จัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ทั้งเส้นทางหลักและเส้นทางรอง และพัฒนาสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่ให้ช่วยกันสอดส่องดูแล

          ทั้งนี้ พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ได้เน้นย้ำแก่กำลังพลเจ้าหน้าที่ให้เข้มงวดการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนในทุกมิติ สกัดกั้นผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย รวมไปถึงการลักลอบนำสิ่งผิดกฎหมายเข้ามายังราชอาณาจักร หากมีการกระทำผิดกฎหมายให้นำไปสู่การขยายผลจับกุมผู้ร่วมขบวนการ ทั้งผู้มีอิทธิพล รวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่ที่กระทำความผิด ตลอดจนการสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าสินค้าทางการเกษตร สินค้าหนีภาษี และยาเสพติด และที่สำคัญต้องไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ในพื้นที่โดยเด็ดขาดรวมทั้งให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  ขณะเดียวกันขอให้ส่วนที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ชี้แจงทำความเข้าใจข้อมูลที่ถูกต้องกับพี่น้องประชาชน เพื่อป้องกันการเข้าใจผิด ซึ่งอาจนำมาถึงปัญหาการลดทอนความร่วมมือ ความเชื่อมั่น และการสนับสนุนของพี่น้องประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่รัฐต่อไป จากนั้น ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค เพื่อเป็นการบำรุงขวัญและกำลังใจ แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่อไป

#หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส  ศูนย์ประชาสัมพันธ์  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า