พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดบ้านฉลองชัย อ.บันนังสตา จ.ยะลา เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม

617

         พลตรี อุทิศ  อนันตนานนท์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธาน ในพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564  ณ  วัดบ้านฉลองชัย ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยมี หัวหน้าหน้าส่วนราชการ} ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมในพิธีฯ เพื่อสมทบทุนสร้างผนังอุโบสถด้วยศิลาแลง และเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพี่น้องชาวไทยพุทธ  ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

         สำหรับการทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้  ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี เพื่อร่วมกันสืบทอดอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการทำบุญและปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดความรักความหวงแหนในวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม โดยมียอดเงินทำบุญทั้งสิ้น 434,712 บาท ทั้งนี้ ทางวัดบ้านฉลองชัย จะนำปัจจัยดังกล่าวสมทบทุนสร้างผนังอุโบสถด้วยศิลาแลง และพัฒนาวัดต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า