รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า มอบบ้านหลังที่ 26 ตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลาไม่ทิ้งท่าน” ให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดยะลา

568

          วันนี้ (24 ตุลาคม 2564) เวลา 10.00 น. ที่ บ้านเลขที่ 47/12 หมู่ที่ 4 ตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา พลตรี อุทิศ  อนันตนานนท์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน” ให้แก่ นางสาว ยาวารี  เล๊าะหมิ อายุ 37 ปี ผู้ยากไร้ในพื้นที่ ประกอบอาชีพรับจ้างเก็บยางพารา มีรายได้วันละ 50 บาท โดยมี พันเอก สมคิด  บุญโชติ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา, จิตอาสา 904 ยะลา, ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น, กลุ่มมวลชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม ในการนี้ พลตรีอุทิศ อนันตนานนท์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี พร้อมสิ่งของอุปโภคบริโภคและเครื่องใช้ภายในครัวเรือนที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานหลายภาคส่วนให้แก่เจ้าของบ้าน สร้างความปลาบปลื้มใจให้แก่นางสาว ยาวารี  เล๊าะหมิ และสมาชิกในครอบครัวเป็นอย่างมาก

          สำหรับบ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านหลังที่ 26 ในโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลาไม่ทิ้งท่าน” ที่ดำเนินการมาตั้งแต่เดือน เมษายน 2563 เพื่อให้การช่วยเหลือ พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดยะลา โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับการช่วยเหลือ ต้องผ่านการเห็นชอบจากการประชุมสภาประชาธิปไตยประจำตำบลว่าเป็นผู้ด้อยโอกาส มีความประพฤติดี มีจิตสาธารณะ เป็นที่รักของคนในชุมชน โดยบ้านหลังดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนการก่อสร้างโดยเจ้าหน้าที่ชุดช่าง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างจาก พลตรี อุทิศ  อนันตนานนท์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, สมาชิก พสบ.จชต. รุ่นที่ 11, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกลุ่มมวลชน ร่วมกันบริจาค นอกจากนี้ยังมีประชาชนในพื้นที่ร่วมกันก่อสร้าง จนทำให้โครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

          พลตรี อุทิศ  อนันตนานนท์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า ความสำเร็จในการสร้างบ้านหลังนี้ให้แก่นางสาว ยาวารี  เล๊าะหมิ เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน ทั้งผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น ส่วนราชการต่างๆ และพี่น้องประชาชน แสดงให้เห็นถึงความรักความสามัคคีของคนในพื้นที่แห่งนี้ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังได้กล่าวกับนางสาวยาวารี และ สมาชิกในครอบครัวว่า “เมื่อสังคมช่วยเหลือเราแล้ว เราต้องเป็นคนดีของสังคม ต้องช่วยเหลือสังคม ให้ใช้ความอดทนในการมุมานะประกอบอาชีพสุจริต และได้ฝากถึงลูกๆของนางสาวยาวารี ว่าให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพื่อให้หลุดพ้นจากวงโคจรของความลำบากยากจนนี้ไปให้ได้ ที่ให้ไม่ใช่เพราะเรามีเหลือ แต่เพราะเรารู้ว่า คำว่าไม่มีนั้นมันเป็นอย่างไร” สำหรับการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในห้วงต่อไปนั้น พลตรี อุทิศ  อนันตนานนท์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จะเดินหน้าต่อในโครงการ “ให้บ้าน ให้ความสุข” เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป ซึ่งปัจจุบันกำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการสร้างบ้านหลังที่หนึ่งในพื้นที่ตำบลลุโบะยิไร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

          ด้านนาวสาวนัสรี  ดะมอ อายุ 18 ปี บุตรสาวของนางสาวยาวารี  เล๊าะหมิ  ได้กล่าวขอบคุณรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าและหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวของตนเอง จากเดิมที่ต้องอาศัยอยู่อย่างยากลำบากในโรงเลื่อย เมื่อได้รับการช่วยเหลือในวันนี้ ทุกคนจะได้มีชีวิตที่สุขสบายมากขึ้น และขอสัญญาว่าจะตั้งใจทำงาน และเป็นคนดีเพื่อช่วยเหลือสังคมต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า