ประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 4 เน้นย้ำนโยบายสำคัญ และข้อสั่งการของผู้บัญชาการทหารบก สร้างความมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่

524

          เมื่อ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 4 วาระพิเศษ เพื่อเน้นย้ำนโยบายที่สำคัญและข้อสั่งการของผู้บัญชาการทหารบกที่เกี่ยวข้องกับกองทัพภาคที่ 4 ให้ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง นำไปปฏิบัติ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามสั่งการของผู้บังคับบัญชา ณ ห้องประชุม 1 ( จวน วรรณรัตน์ )  กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยก่อนการประชุม มทภ.4 ได้เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายคฑาไขว้ประกอบช่อชัยพฤกษ์ ให้กับนายทหารที่ได้รับตำแหน่งสูงขึ้น และปรับเป็นอัตรา พ.อ.(พ.) โดยประกอบไปด้วยนายทหารจำนวน 12 นาย ณ ห้องหาญ ลีนานนท์ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4

          หลังจากนั้นก่อนวาระการประชุม หน่วยขึ้นตรง กองทัพภาคที่ 4 แม่ทัพภาคที่ 4 ได้กรุณามอบโล่และเงินรางวัลให้แก่หน่วยทหาร ที่ได้รับผลการประเมินการประกวดค่ายทหารและกองรักษาการณ์ ระดับ กรม กองพัน และกองร้อยอิสระ ที่มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ดี และชมเชย จำนวน 13 ค่ายทหาร และถือโอกาสนี้ ให้ฝ่ายเสนาธิการใหม่ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรหลักประจำ ที่บรรจุรับราชการในกองทัพภาคที่ 4 เข้ารายงานตัว ก่อนให้โอวาทและแนวทางการทำงานที่จะช่วยกันปฏิบัติภารกิจด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ เสียสละ ด้วยอุดมการณ์และความรักใน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยึดถือหลักการเป็นคนดีมาใช้ทำงานในทุกภารกิจ เพื่อความเจริญก้าวหน้าในประเทศ และเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชาต่อ

          สำหรับการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 4 ในวันนี้นั้น แม่ทัพภาคที่ 4 ได้เน้นย้ำนโยบายที่สำคัญให้กับผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 4 ว่า “ให้ทุกหน่วย ตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่และเขตรับผิดชอบของตนเองให้เต็มกำลังความสามารถ ติดตามสถานการณ์บ้านเมืองอย่างใกล้ชิด เพื่อวางแผนการปฏิบัติต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที ปฏิบัติภารกิจด้วยความละเอียด รอบคอบ สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยเหนือ ควบคู่กับรักษามาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส covid-19 อย่างเคร่งครัด โดยพร้อมให้การสนับสนุนทุกภาคส่วนในทุกเมื่อทุกโอกาส โดยไม่ต้องรอคำสั่ง เพื่อการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เกิดประโยชน์ และมีประสิทธิภาพสูงสุด ส่วนด้านการรักษาความมั่นคง ขอให้หน่วยในพื้นที่กวดขันเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ไม่ปล่อยปละละเลยในหน้าที่ทำให้เกิดเหตุการณ์สูญเสีย ปรับแผนให้ปฏิบัติการเชิงรุกเพิ่มมากขึ้น สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่  ทหารทุกนายต้องเป็นตัวอย่างที่ดี ต่อสังคม และเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส”

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า