อาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบ พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนโรงเรียนบ้านตันหยง

889

          หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ร่วมกับ ครู/นักเรียน โรงเรียนบ้านตันหยง พัฒนาต่อยอด “โครงการอาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบ” ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งตั้งอยู่ในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านตันหยง หมู่ที่ 2 ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยได้ร่วมกันดูแล และพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวเป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้ในด้านการเกษตร และลงมือปฏิบัติร่วมกัน ภายใต้การยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินงาน ซึ่งเจ้าหน้าที่ทหารพรานได้แนะนำและส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรให้กับนักเรียนในโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนเป็นแหล่งอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน ได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยมีคุณค่าทางโภชนาการ และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ได้นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน อันจะทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

          ทางด้านนักเรียนปัจจุบันนี้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปลูกพืชผัก จนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถพึ่งพาตนเองได้ และสามารถพัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

 

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่47

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า