ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการ ปรับปรุงสำนักงาน ศปส.กอ.รมน.ภาค 4 สน. (706,500.00)

839

สบป.กอ.รมน.ภาค 4 สน.