ตรวจเยี่ยมชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ เน้นย้ำควบคุมพื้นที่ให้มีความปลอดภัยสูงสุด ควบคู่กับการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

435

        ที่บ้านลือมุ หมู่ที่ 8 ตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ (ชป.จรยุทธ์) ในการปฏิบัติภารกิจเชิงรุกในพื้นที่หมู่บ้านสันติสุข ตามแผนยุทธการ “พิทักษ์ยะหา กาบัง และกรงปินัง-4721” ในพื้นที่ปฏิบัติการโดยได้เน้นย้ำเกี่ยวกับการควบคุมพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย รวมทั้งให้กำลังพลมีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา ไม่ประมาทต่อสถานการณ์ในพื้นที่อย่างเด็ดขาด

        ต่อจากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการย่อยบ้านแบหอ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยกระทิง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา เพื่อกำกับดูแลเกี่ยวกับมาตรการในการระวังป้องกันฐานปฏิบัติการฯ ให้มีความปลอดภัยสูงสุด

        ทั้งนี้ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา ได้มอบสิ่งของเครื่องบริโภค เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน รวมทั้งได้มอบหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ เพื่อให้กำลังพลได้นำไปใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

หน่วยเฉพาะกิจยะลา

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า