ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงปฏิบัติการภาคพื้นของ บก.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔เพิ่มเติม ( P๖๔๐๙๐๐๑๑๘๒๕ )( ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท )

78
640906-008

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.