ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงจุดตรวจ/ด่านตรวจ โดยวิธีคัดเลือก ( ๖,๓๙๗,๘๕๐.๐๐ บาท )

182

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.