ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในค่ายสิรินธร โดยวิธีคัดเลือก ( ๑,๙๑๙,๗๐๐.๐๐ บาท )

279

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.