ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงกิจกรรมการปฏิบัติการร่วม ๓ ฝ่ายและบังคับใช้กฎหมาย (๙.๑.๖) ( P๖๔๐๘๐๐๒๔๘๖๕ )( ๕๙๕,๒๐๐.๐๐ บาท )

196
640819-024

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.