ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการปรับปรุงสนามเทนนิส กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ( P๖๔๐๘๐๐๑๙๐๔๓ )( ๑,๑๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท )

329
640816-011