ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการประเมินผลการประกาศใช้ พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถาการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๘ ในพื้นที่ ๓ จชต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท )

159

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.