ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงปฏิบัติการภาคพื้น (ธุรการ) สนับสนุนกอ.รมน.ภาค ๔ สน. (กกล.ทบ) ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๔ เพิ่มเติม ( P๖๔๐๘๐๐๑๗๗๒๐ )( ๑๗,๘๓๑,๔๔๕.๐๐ บาท )

290
ประกาศแผนการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงปฏิบ

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.