หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 สนับสนุนการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19 เขตชุมชน และบริเวณบ้านเรือนของประชาชน

330

        ที่ หมู่ที่ 1 บ้านบาลูกาตือเงาะ ตำบลลุโบะยิไร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 โดยกองร้อยทหารพรานที่ 4211 จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนของหน่วยฯ พร้อมชุด PPE ให้การสนับสนุน ทำความสะอาดฉีดพ่นฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในแหล่งชุมชน และบริเวณบ้านเรือนของประชาชน เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

        ทั้งนี้ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 มีความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนทุกภาคส่วน เพื่อแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและปรับสภาพแวดล้อมให้สะอาด ตามนโยบายของกองทัพบก เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างต่อเนื่อง

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า