ส่งมอบอาหารกล่องจากโรงครัวพระราชทานฯ วันสุดท้ายให้ประชาชนในพื้นที่ 4 อำเภอของ จังหวัดยะลา รวมข้าวกล่องพระราชทานฯ 7 วัน กว่า 1 แสนกล่อง บรรเทาความเดือดร้อนประชาชนช่วงสถานการณ์โควิด-19

746

        พลเรือตรี สมเกียรติ  ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานส่งมอบอาหารกล่องที่จัดทำจากโรงครัวพระราชทาน ศอ.บต. ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิอาสา เพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย โดยจัดส่งให้ประชาชนในพื้น 2 ชุมชน ของ อ.ยะหา และอีก 3 ชุมชนใน อ.กาบัง จ.ยะลา เพื่อให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 โดย ศอ.บต. ดำเนินการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานฯ ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 กรกฎาคม 2564 จัดทำวันละ 14,300 กล่อง รวมตลอด 7 วัน จำนวน 100,380 กล่อง ในพื้นที่ 4 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเบตง อำเภอกาบัง อำเภอบันนัสตา และอำเภอยะหา จังหวัดยะลา พร้อมกันนี้ได้ดำเนินการรับซื้อวัตถุดิบทางการเกษตรเพื่อนำมาประกอบอาหารจากเกษตรกรในพื้นที่ ประกอบด้วยผักสดและเนื้อไก่ รวม 50,930 กิโลกรัม และไข่ไก่ 66,800 ฟอง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย

        สำหรับการช่วยเหลือในครั้งนี้ สืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ระบาดในรอบนี้ ส่งผลกระทบต่อประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างหนัก โดยเฉพาะจังหวัดยะลา เนื่องจากเป็นพื้นที่แรกในการระบาดและมีคำสั่งปิดพื้นที่ ศอ.บต. ได้ทำหนังสือนำความกราบบังคมทูลประธานกรรมการดำเนินงานมูลนิธิอาสา เพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอพระอนุญาตจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน ซึ่งทรงอนุญาตและเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 วันละ 2 มื้อ แจกจ่ายมื้อละประมาณ 8,000 คน ซึ่งสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนลงได้สมควร

        อย่างไรก็ตามบรรยากาศการส่งมอบข้าวกล่องให้ประชาชนในพื้นที่ครั้งนี้เป็นไปอย่างอบอุ่น ถึงแม้จะต้องมีการเว้นระยะห่างตามมาตรการการป้องการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 โดย เลขาธิการ ศอ.บต. ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วน ทั้ง กลุ่มจิตอาสา 904 เครือข่ายฮัจญ์ ศอ.บต. กลุ่มแม่บ้านพัฒนาชุมชน บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ และกลุ่มเยาวชนสานใจไทยสู่ใจใต้ ที่มาช่วยกันจัดเตรียมอาหารในโรงครัวพระราชทานในครั้งนี้

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า