ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จ้างซ่อมรถยกขนสาย ขส. ( รถยนต์ ) จำนวน ๕ คัน งบอำนวยการและบริหารงาน รายการจ้างซ่อม สป. ในท้องถิ่น สนับสนุนหน่วย ศกบ.อโณทัย/หน่วยงานเจ้าของโครงการ หน่วยเฉพาะกิจอโณทัย วงเงินที่ได้รับจัดสรร ๓๖๐,๔๓๓.๘๗ บาท

532
640705-016

ฉก.อโณทัย