ติดตามความคืบหน้าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน ด่านศุลกากรอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

561

        พลเอก พรชัย  อินทนู รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และคณะ ลงพื้นที่ ติดตามความคืบหน้าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน ด่านศุลกากรอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยจากปัญหาในเรื่องการลักลอบข้ามแดน, ขนสินค้าหนีภาษี, ยาเสพติด และอาวุธ วัตถุระเบิด ที่มีมาอย่างยาวนาน และการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ที่มาจากประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้ ครั้งที่ 4/2561 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการกรอบแนวทางการจัดระเบียบชายแดนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ พ.ศ. 2561 – 2564 และเมื่อ 31 มกราคม 2562 ในการประชุมครั้งที่ 1/62 คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ผ่านมติความเห็นชอบกรอบแนวทางการจัดระเบียบชายแดน เป้าหมายของโครงการเพื่อลดเหตุรุนแรง การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การผ่านข้ามแดนเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนเป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกัน การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อโควิด-19 และเกิดความร่วมมือ ของภาครัฐในระดับต่างๆ ระหว่างไทยกับมาเลเซีย ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ได้ดำเนินการ จัดกิจกรรม การสร้างความเข้าใจ ให้ประชาชน/ทราบถึงเหตุผลความจำเป็นและแบบในการสร้างรั้วชายแดนและได้รวบรวมหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ที่มีที่ดินติดแนวชายแดน จำนวน 293 ราย โดยมี พลตรี ไพศาล  หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ให้การต้อนรับ

        โดยการก่อสร้างรั้วชายแดนไทย-มาเลเซีย ด้านอำเภอตากใบ มีวัตถุประสงค์ ระยะสั้น เพื่อป้องกัน สกัดกั้น ยับยั้งการลักลอบขนย้าย อาวุธ ยาเสพติด แรงงานต่างด้าว สิ่งผิดกฎหมายต่างๆ และการคัดกรองบุคคล ตลอดจนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 หรือ โรคติดต่อที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และในระยะยาว เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีเอกภาพ และมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้พื้นที่ชายแดนมีความมั่นคงปลอดภัย สนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบริเวณชายแดนอีกทั้งรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมีเป้าหมาย เพื่อลดเหตุรุนแรง ความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ การผ่านข้ามแดนเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนเป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 และเกิดความร่วมมือของภาครัฐในระดับต่างๆ ระหว่างไทยกับมาเลเซีย

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า