ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ของ ฉก.ทพ.๔๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๓๙๐,๕๓๐.๙๕ บาท )

282

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.