ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของหน่วยฝึก ให้ต้อนรับน้องสุดท้องกองทัพบก ผลัด 1/64 ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

865

        พลตรี ไพศาล  หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 พร้อมด้วย พันเอก ยุทธนา  สายประเสริฐ ผู้บังการกรมทหารราบที่ 151 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อม หน่วยฝึกทหารใหม่ เพื่อต้อนรับน้องๆ ทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ปี 2564 โดยได้ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ จำนวน 3 กองพัน ประกอบด้วย กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 151, กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 151 และ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 151 พร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุปเรื่องการเตรียมความพร้อมของหน่วยฝึกฯ ในการเตรียมการต้อนรับทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ปี 2564 รวมทั้งชมการสาธิตขั้นตอนการปฏิบัติในการรับทหารใหม่ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 ตลอดจนให้คำแนะนำในการปฏิบัติต่างๆ กับผู้ฝึกทหารใหม่โดยให้ยึดถือกรอบนโยบายในการฝึกทหารใหม่ของ ผู้บังคับบัญชาในทุกระดับชั้น โดยจะต้องไม่มีการสูญเสียจากการฝึกเป็นอันขาด

        เนื่องด้วย กระทรวงกลาโหม กำหนดเลื่อนการฝึกทหารใหม่ผลัดที่ 1/2564 จากเดิม ทหารใหม่เข้ารายงานตัวในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เปลี่ยนเป็น ทหารใหม่เข้ามารายงานตัวในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นั้น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 จึงสั่งการกำชับให้หน่วยขึ้นตรงกองทหารราบที่ 15 ดูแลเอาใจใส่ทหารใหม่อย่างใกล้ชิด มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตทหารใหม่ ให้พร้อมเป็นกำลังพลของกองทัพบกที่สามารถปฏิบัติภารกิจทางทหารและภารกิจช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ระมัดระวังเรื่องสภาพอากาศร้อนซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดโรคลมร้อนและการดูแลสุขภาพของทหารใหม่อย่างเคร่งครัด ซึ่งนโยบายการดูแลทหารใหม่ยังคงเป็นไปตามมาตรฐานเดิม คือ การฝึกตามแนวทางพลทหารต้นแบบ เน้นพัฒนาสมรรถภาพร่างกายควบคู่ไปกับความรู้ทักษะทางทหาร อุดมการณ์รักชาติ จิตอาสา ภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19 ตามมาตรฐานสาธารณสุข และนโยบายวินัยทหารต้าน COVID-19 โดยขณะนี้หน่วยฝึกทหารใหม่ได้เตรียมความพร้อมทั้งบุคคลากร สถานที่ สิ่งอุปกรณ์ เพื่อรองรับการเข้าประจำการอย่างครบถ้วน โดยเน้นย้ำให้ แจ้งข้อมูล ข่าวสารกับผู้ปกครอง ไม่ต้องเป็นห่วงทางบ้าน เพราะมีช่องทางติดตามข่าวสารบุตรหลานแจ้งให้ทางบ้านทราบตลอดห้วงการฝึก

กองพลทหารราบที่15

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า