ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งวดที่ ๒ (ก.ค.-ก.ย.๖๔) หน่วยงานเจ้าของโครงการ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔,๔๐๑,๑๒๐.๐๐ บาท

367
640525-001

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.