ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๙,๗๐๐.๐๐ บาท )

331

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.