ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกำลังพลของหน่วยที่ออกปฏิบัติราชการสนาม

770

        พันโท ณัฐวุฒิ ศรีสังข์ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 151 ตรวจเยี่ยม กองร้อยทหารราบที่ 15123 หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส 30 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นกำลังพลในสังกัด กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 151 โดย ได้กรุณาแนะนำข้อควรปฏิบัติภายในฐานปฏิบัติการให้มีความพร้อมทั้งความเป็นอยู่ด้านคุณภาพชีวิต และมีความพร้อมในด้านการรักษาความปลอดภัยให้กับฐานปฏิบัติการและประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนได้เน้นย้ำให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งมอบ หน้ากากอนามัย,เจลแอลกอฮอล์ และผลิตผลจากโครงการทหารพันธุ์ดีของหน่วย ให้แก่กำลังพลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ต่อไป

กรมทหารราบที่151

กองพันทหารราบที่3

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า