บริจาคโลหิต จิตอาสาเพื่อชาติ  “Plus1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มจำนวนโลหิต”

155

        พันเอก เอกพล เลขนอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 นำกำลังพลจิตอาสาฯ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ประจำปี 2564 ตามโครงการ “Plus1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มจำนวนโลหิต ( ปี2 )” เพื่อเป็นโลหิตสำรองให้แก่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ และโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ให้มีปริมาณที่เพียงพอ ในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอรับการรักษา ในห้วง COVID-19 และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ อาคาร 479 ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

        ทั้งนี้ มีกำลังพลจิตอาสาฯของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 เข้าร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ จำนวน 105 คน และมียอดบริจาคโลหิตทั้งสิ้น 47,250 ซีซี บริจาคอวัยวะ จำนวน 8 คน และบริจาคดวงตา จำนวน 8 คน โดยกิจกรรมในครั้งนี้กำลังพลจิตอาสาฯได้ผ่านการตรวจคัดกรองแล้วว่าเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างการแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นผู้เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า