ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องแต่งกาย ของ คณะทำงานบูรณาการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ( CCTV ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๖๗,๘๗๒.๐๐ บาท )

465

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.