ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๔๕,๔๒๔.๕๐ บาท )

264

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.