แม่ทัพภาคที่ 4 มอบนโยบาย เจ้าหน้าที่ทหารพราน เสริมสร้างอุดมการณ์ความรู้ และยุทธวิธีสู่การลงมือ

571

        วันนี้ 4 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 น. พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางพร้อมด้วย คณะที่ปรึกษา และฝ่ายอำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า มายังห้องประชุมพรานไพร กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่ายอิงคยุทธบริหาร อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน และมอบนโยบายให้แก่กำลังพลเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน 43 เน้นย้ำการปฏิบัติงานให้คงประสิทธิภาพ ปฏิบัติภารกิจในการดูแลควบคุมพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัย ด้วยยุทธศาสตร์คนดีไม่สร้างเงื่อนไข พร้อมทั้งเสริมสร้าง อุดมการณ์ ความรู้ ยุทธวิธีสู่การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้แก่ผู้บังคับหน่วยระดับผู้บังคับกองร้อยทหารพรานด้วยนโยบายสู่การปฏิบัติในทุกมิติ ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ ไปให้ถึงเจ้าหน้าที่แนวหน้าสู่การลงมือทำ ตอบสนองต่อเป้าหมายในทุกภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติการเชิงรุก ต้องมีความเข้าใจ เข้าถึง พร้อมพัฒนาศักยภาพหน่วยกำลังรบ ควบคู่ไปกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่ โดยมี พันเอก ทวีพร คณะทอง ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 43 ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังนโยบาย

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า