ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนมุ่งสู่สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

654

    พลตรี ธิรา แดหวา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนมุ่งสู่สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเสริมสร้างความเข้าใจและสร้างการรับรู้ให้กับสถานศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้  ณ  โรงแรมหรรษาเจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

    สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนมุ่งสู่สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้สอนในสถานศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความเข้าใจในการใช้แผนการสอน การจัดการเงินอุดหนุนการศึกษา กฎหมายการศึกษาเอกชน รวมถึงการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศการศึกษาเอกชน เพื่อมุ่งไปสู่การสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า