ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการจัดซื้อ สป.๓ ลาพักตามวงรอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ พาณิชย์ถึงที่ตั้งของหน่วยปกติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (956,744.00)

513

640328-001

ฉก.อโณทัย