ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการซื้อน้้ามันเชื้อเพลิงปฏิบัติการภาคพื้นของ บก.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งวดที่ ๒ (21,598,070.00)

933

640323-004

สกบ.กอ.รมน.ภาค 4 สน.