องคมนตรี ประชุมติดตามการดำเนินงานของ กอ.รมน.ภาค 4 สน.

932

    เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. ที่ ห้องประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เพื่อรับฟังผลการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจน นโยบายและแนวทางการปฏิบัติในพื้นที่ โดยมี พลตรี วรพล วรพันธ์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วย พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, นายชัยสิทธิ์พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา,ผู้แทนกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้, ฝ่ายปกครอง และส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

    ทั้งนี้ พลเอกไพบูลย์  คุ้มฉายา องคมนตรี ได้กล่าวชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ทั้งทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง โดยปัจจุบันสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ทุกฝ่ายทุกฝ่ายต่างปฏิบัติงานด้วยความจริงใจ มุ่งมั่น ทุ่มเท และร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ ทั้งเรื่องความมั่นคง การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา วัฒนธรรม   โดยเฉพาะการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ระหว่างไทยพุทธ และมุสลิม ทำให้ลดความหวาดระแวงต่อเจ้าหน้าที่รัฐมากยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ องคมนตรีได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทำงานด้วยความรอบคอบ อย่าประมาท และช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ เข้มแข็งและอดทน จนทำให้สถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คลี่คลายอย่างเห็นได้ชัด

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า