พิธีปล่อยขบวนยานพาหนะ ช่วยเหลือประชาชน ประสบภัยแล้ง ตามโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ศบภ.พล.ร.15

90

        เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองพลทหารราบที่ 15 โดย พลตรี ไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 มอบหมายให้ พันเอก มานิตย์ เผ่าพงษ์จันทร์ รอง ผบ.พล.ร.15 เป็นประธานในพิธีตรวจสภาพความพร้อม และปล่อยขบวนยานพาหนะ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่รับผิดชอบ ของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองพลทหารราบที่ 15 ตาม “โครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ตามนโยบาย ของกองทัพบก ในการเข้าช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยมีกิจกรรมการตรวจสภาพรวามพร้อมของกำลังพล, ยุทโธปกรณ์ และยานพาหนะ ทั้งนี้ได้มีการสาธิตการปฏิบัติ เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย ร่วมกับ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลบ่อทอง , โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธฯ และส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ณ ศาลาสุริโยทัย กองพลทหารราบที่ 15 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า