ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๓๔,๒๔๗.๐๐ บาท )

583

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.