พิธีส่งมอบบ้านปรับปรุงใหม่แก่ชาวไทยพุทธ ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

484

        วันนี้ (4 กุมภาพันธ์ 2564) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านปรับปรุงใหม่แก่ชาวไทยพุทธ ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดยะลา จำนวน 9 หลัง ภายใต้โครงการจัดหาปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นในการดำรงชีพให้กับพื้นที่ชุมชนไทยพุทธเปราะบาง พร้อมทั้งได้มอบถุงยังชีพ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยมี พลเอก มณี  จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล, พันเอก ธนุตม์  พิศาลสิทธิวัฒน์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 152 / หัวหน้าคณะทำงานฯ ที่ 1 / รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา, หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน เข้าร่วมในพิธีดังหล่าว

        สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นความต้องการที่จะฟื้นฟู และซ่อมแซมบ้านที่มีความทรุดโทรมให้มีสภาพที่มั่นคงและความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์ให้กับพี่น้องประชาชนที่มีความเปราะบางในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งทางภาครัฐจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด โดยจัดหาปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นในการดำรงชีพให้กับพื้นที่ชุมชนไทยพุทธเปราะบาง ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นบ้านพักของชาวไทยพุทธที่เปราะบาง ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอของสงขลา  เพื่อต้องซ่อมแซมบ้านพักของชาวไทยพุทธเปราะบางให้มีความมั่นคง แข็งแรง เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น รวมถึงยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และแรงจูงใจที่จะไม่อพยพย้ายถิ่นฐานออกนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

กรมทหารราบที่152

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4 ส่วนหน้า