ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำรูปเล่มสรุปผลการปฏิบัติงานรอบ ๖ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท )

79

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.