ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำรูปเล่มสรุปผลการปฏิบัติงานรอบ ๓ เดือนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท )

424

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.