หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 ร่วมซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้ ตามโครงการ “ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนใต้”

135

    วันที่ (18 มกราคม 2564) เวลา 08.00 น. ณ บ้านเลขที่ 76 บ้านตีนเขา หมู่ที่ 3 ตำบลท่าน้ำ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 โดย ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 4210 พร้อมด้วย ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ร่วมกับ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าอาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอปะนาเระ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยให้กับ นางมารีนี บาฮา ณ บ้านเลขที่ 76 บ้านตีนเขา หมู่ที่ 3 ตำบลท่าน้ำ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ตามโครงการ “ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนใต้” ปีงบประมาณ 2564 โดยนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ร่วมกับ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมีความอยู่ดี กินดี สามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

#หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า