ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ชื่อโครงการ จ้างซ่อมยานพาหนะ สาย ขส. จำนวน ๗ คัน ( ๖๐๔,๔๕๔.๗๗ บาท )

532

640115-30
640115-30-1

ฉก.อโณทัย