ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง โครงการ จ้างทำป้ายชื่อชุดฝึกอาสาสมัครทหารพราน กกล.ทพ. งวดที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

620

631208-004

ฉก.อโณทัย